Statuti

 
Universiteti Metropolitan Tirana është institucion jopublik i arsimit të lartë, me karakter akademik dhe shkencor. UMT ka strukturën e tij akademike dhe administrative, të miratuarnga organet drejtuese dhe ministria përgjegjëse për arsimin në përputhje me legjislacionin në fuqi. Universiteti gëzon liri akademike, autonomi financiare dhe organizative.

Statuti është dokumenti themelor që paraqet strukturën e universitetit, përcakton organet drejtuese dhe kompetencat e tyre, rregullon marrëdhëniet e brendshme dhe të jashtme të universitetit. Ju mund të lexoni statutin e Universitetit Metropolitan Tirana duke klikuar këtu.