Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho – Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës

 
Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho është diplomuar në Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, me specialitet ndërtimet civile dhe industriale. Ai është “Doktor Shkencash” prej vitit 1985 dhe “Profesor i Asociuar” prej vitit 1999.

Për më shumë se dy dekada ka qenë pjesë e Katedrës së Gjeometrisë në Universitetin e Tiranës. Në vazhdim ka qenë Zëvendës Dekan dhe më pas Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës, Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës në “Albanian University” dhe më pas Zv. Rektor në Universitetin “Metropolitan Tirana”. Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho ka drejtuar dhe ka marrë pjesë në zhvillimin e shumë projekteve me rëndësi strategjike për vendin, si hapja dhe ndërtimi i rrugëve Hani i Hotit – Vermosh, Bajram Curri – Valbonë, Bajram Curri – Fierzë, hapja e rrugëve të brendshme në hidrocentralin e Fierzës, hapja e rrugës Elbasan Shpat etj.

Ka zhvilluar punë kërkimore shkencore përmes projekteve "Tempus" dhe "Interek 2" në Universitetin e Firences dhe Universitetin Politektik të Barit. Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve akademike në fushën e gjeometrisë deskriptive dhe vizatimit teknik, si edhe ka hartuar kurrikulat e programeve të ndryshme akademike në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Asoc. Dr. Ligor Nikolla – Dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Prof. Asoc. Dr. Ligor Nikolla është diplomuar fillimisht në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, duke marrë titullin “Matematikan”, për të vijuar më pas studimet e avancuara master në “Pierre and Marie Curie University”, Paris 6 në Francë në vitet 1984-1985. Po ashtu në Francë ka kryer edhe studimet doktorale në “Joseph Fourier University”, Grenoble I, në fushën e matematikës.

Profesor Nikolla e ka nisur karrierën akademike në vitin 1991 në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës. Më pas ka mbajtur pozicione si Përgjegjës i Departamentit të Mësimdhënies në Distancë, Zëvendës Dekan i Fakultetit të Edukimit në vitet 2008-2009; Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Matematike në vitet 2009-2014; Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Matematikë dhe Inxhinierisë Fizike në UPT në vitet 2014-2021 dhe prej vitit 2021 mban pozicionin e Dekanit të Shkencave Kompjuterike dhe IT në Universitetin Metropolitan Tirana.

Është autor dhe bashkëautor i më shumë se dymbëdhjetë teksteve akademike dhe mësimore në fushën e inxhinierisë matematike, inxhinierisë elektrike, matematikës së aplikuar, analizës matematike etj. Fushat e tij të interesit përfshijnë analizën dhe filtrat numerikë, metodat e valës dhe operatorët Schrodinger. Zotëron gjuhën frënge, angleze, italiane, maqedone dhe ruse.

 
 
 
 
 

Prof. Asoc. Dr. Sopot Cama – Dekan i Fakultetit të Ekonomisë

 
Me një eksperiencë shumëvjeçare në botën akademike, Prof. Asoc. Dr. Sopot Cama mban pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Informatikës Ekonomike, ndërsa më parë ka qenë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana. Profesor Cama ka fituar titujt akademikë “Doktor i Shkencave Ekonomike” dhe “Asistent Profesor”, akorduar nga Universiteti i Tiranës.

Nga viti 1970 deri në vitin 1997 ka qenë pjesë e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, me një angazhim të gjerë si pedagog, Përgjegjës Katedre, Përgjegjës i Departamentit të Ekonomiksit dhe pjesëtar i grupit të punës për formatimin e Fakultetit të Ekonomisë. Profesor Cama ka qenë pjesë edhe e IFDC, projektit të qeverisë së SHBA për zhvillimin e agrobiznesit, si edhe ka kryer kualifikime në “Instituto Commercio” Estero në Romë dhe në Bari.

Është autor dhe bashkëautor i shumë teksteve mësimore dhe akademike, si “Ekonomia politike e Kapitalizmit” (1982), “Njohuri ekonomike” (1988), “Ekonomi politike” (2009), “Hyrje në ekonomi: Cikël leksionesh” (2013). Gjithashtu ka kryer shumë studime në fushën e bujqësisë, eksporteve, industrive ushqimore etj.