Transferimet

 
Universiteti Metropolitan Tirana mirëpret çdo student i cili dëshiron të transferojë studimet, në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës, rregullores së UMT dhe kuadrit ligjor në fuqi.

Transferimet e studimeve mund të kryhen në çdo cikël studimi, pra në programet profesionale, programet bachelor dhe programet master.

Çdo student i interesuar për t’u transferuar mund të dorëzojë dosjen e aplikimit në çdo kohë. Ndërkohë regjistrimet finalizohen në përputhje me datat e publikuara nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit.

Është e rëndësishme që studentët të dorëzojnë listën e notave dhe planet mësimore nga universiteti ekzistues, në mënyrë që departamentet përkatëse të kryejnë procesin e njohjes dhe ekuivalentimit të lëndëve.

 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacioni për transferim:

 
  1. Vërtetim studenti dhe lista e notave

  2. Plani i plotë i programit të studimit përfshirë edhe syllabuset përkatëse

  3. Kopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore

  4. Kopje e noterizuar e Certifikatës së Maturës Shtetërore

  5. Në rast se kandidati ka kryer gjimnazin jashtë shtetit duhet të paraqesë Njehsimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit

  6. Dy fotografi

  7. Dokument identifikimi (fotokopje)

  8. Fleta e çregjistrimit