Qendra Metroresearch, e themeluar në vitin 2015, ka si qëllim të përfshihet në mënyrë aktive në fushën e politikave publike duke promovuar zhvillimin ekonomik dhe social, si dhe politikat publike të edukimit në nivel kombëtar.

Qendra Metroresearch është pjesë integrale e aktivitetit shkencor dhe akademik të Universitetit Metropolitan Tirana duke kontribuar në kapacitetet profesionale dhe akademike të universitetit si edhe prezanton standarde të aplikueshme kryesisht në fushën e edukimit, menaxhimit, lidershipit, ndërtimit, teknologjisë së informacionit, zhvillimit të qendrueshëm etj. Qendra Metroresearch ofron mentorim, menaxhim apo konsulta për partnerët strategjikë në zhvillimin e projekteve kërkimore.

Metroresearch vë në zbatim misionin e saj nëpërmjet aktiviteteve pilot dhe shërbimeve të konsulencës, financuar nga institucionet kombëtare e ndërkombëtare si dhe nga përfshirja e saj në fushën e menaxhimit social, zhvillimit ekonomik, zhvillimit urban dhe komunitar, duke inkurajuar studentët dhe të rinjtë të identifikojnë dhe të implementojnë ide inovative në teknologjinë e informacionit dhe jo vetëm.

Këto ide mund të shërbejnë si nisma potenciale biznesi. Qendra Metroresearch ka themeluar Metropolitan Incubator, inkubatori i parë brenda një kampusi universitar në Shqipëri që angazhon studentët në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit.

Qendra Gjeo-Hapësinore Metropolitan
Qendra Gjeo-Hapësinore Metropolitan është krijuar si një iniciativë e përbashkët e Universitetit Metropolitan Tirana, Metropolitan Incubator dhe kompanisë Gjeo-Vjosa.

Qendra Gjeo-hapësinore Metropolitan ka si qëllim të grumbullojë të dhëna (të marra nga burimet në tokë), të përpunojë të dhënat dhe si përfundim t’i materializojë këto të dhëna në sistemet e informacionit gjeo-hapësinor (harta). Qendra Gjeo-Hapësinore Metropolitan kombinon shkencën e gjeografisë me teknologjinë e informacionit dhe është shembulli më i mirë se si të dhënat gjeo-hapësinore mund të shndërrohen në një aset konkurrues.

Qendra Gjeo-Hapësinore Metropolitan ka si synim të promovojë teknologjinë GIS, reklamimin dhe shitjen e produkteve, të grumbullojë të dhëna të sakta gjeo-hapësinore dhe të përcaktojë përdorimin e tyre në produktet softuerike, të ofrojë lidhje me profesionistë dhe të krijojë mundësinë e promovimit dhe shitjes së projekteve te klientët potencialë etj.