Dhjetë arsye pse UMT

 

 
 

#1

 

Universitet i fokusuar në Inxhinieri, Arkitekturë dhe Ekonomi

 
Me tre fakultete, përkatësisht Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe IT dhe Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Metropolitan Tirana kujdeset të përgatisë profesionistët e rinj që jo vetëm kërkohen nga tregu i punës, por i shërbejnë edhe interesave strategjik në zhvillimin ekonomik dhe social të shoqërisë.
 
 
 

Ekselencë akademike

 

#2

 
Universiteti Metropolitan Tirana është vlerësuar “Shkëlqyer”, duke marrë akreditimin institucional për pesë vite nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Agjencia Britanike e Akreditimit.
 
 
 

Bursa studimi deri në 100%

 

#3

 
Universiteti Metropolitan Tirana mbështet ekselentët. Maturantët me rezultate të larta si edhe fituesit e olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare mund të përfitojnë nga bursat e ekselencës, të cilat janë të vlefshme për të gjithë ciklin e studimeve.
 
 
 
 
 

Mundësi shkëmbimi në universitetet partnere

 

#4

 
Falë bashkëpunimeve me mbi 15 universitete europiane, studentët e Universitetit Metropolitan Tirana mund të zhvillojnë një ose dy semestra akademikë jashtë vendit, në kuadër të programit Erasmus+.
 
 
 

Laboratorë bashkëkohorë

 

#5

 
Një vëmendje e veçantë në Universitetin Metropolitan Tirana u kushtohet bashkërendimit të dijeve teorike me ato praktike, ku studentët e çdo programi kanë mundësinë të aftësohen në 11 laboratorët e kompletuar me të gjitha pajisjet e nevojshme teknologjike. Veçanërisht studentët e Inxhinierisë së Ndërtimit, Inxhinierisë Software, Inxhinierisë Kompjuterike, Inxhinierisë Elektrike dhe Informatikës Ekonomike zhvillojnë shumë lëndë praktike në laboratorët përkatës.
 
 
 

Jetë aktive studentore

 

#6

 
Mbi 90 aktivitete të organizuara nga Klubet Studentore në bashkëpunim me stafin akademik dhe atë administrativ të Universitetit Metropolitan Tirana, i japin ngjyra jetës studentore përtej leksioneve, duke krijuar një mjedis dinamik dhe social.
 
 
 
 
 

Metropolitan Incubator

 

#7

 
Inkubatori i parë dhe i vetëm i krijuar brenda një universiteti, i cili zhvillon idetë më inovative të biznesit. Metropolitan Incubator ofron mbështetjen e tij për studentët që duan të bëhen pjesë e botës së sipërmarrjes, ku 85% e ideve të paraqitura inkubohen, 71% e tyre krijojnë një prototip dhe 28% e ideve që kanë krijuar prototip janë hedhur në treg.
 
 
 

Mësimdhënie edhe në gjuhën angleze

 

#8

 
Falë stafit akademik ndërkombëtar, UMT ofron edhe mundësinë e studimeve në anglisht në shumë prej programeve të studimit, duke ofruar literaturën bashkëkohore për formimin e profesionistëve të rinj në fushat e Inxhinirisë, Arkiktekturës dhe Ekonomisë.
 
 
 

Çanta e Studentit

 

#9

 
Universiteti Metropolitan Tirana kujdeset që të gjithë studentët të kenë pajisjet dhe informacionin e nevojshëm për zhvillimin e suksesshëm të procesit akademik. Në momentin e regjistrimit, studentët pajisen me Çantën e Studentit ku përfshihet një Laptop, CD me leksionet didaktike, aksesi në sekretarinë online dhe web-mail, Karta e Studentit, Guida dhe Rregullore e Studentit.
 
 
 
 
 

Përgjegjësia sociale

 

#10

 
Në fokus të Universitetit Metropolitan Tirana janë organizimet e aktiviteteve sociale dhe kulturore në mbështetje të sektorëve me rëndësi strategjike dhe shtresave të margjinalizuara. Gjithashtu, UMT ofron mbulim të kostove të studimit deri në 100% me anë të bursave sociale.