Pranimet

 
Universiteti Metropolitan Tirana është i profilizuar në Inxhinieri, Arkitekturë dhe Ekonomi. Mësimdhënia në UMT ofrohet në gjuhën shqipe si dhe në atë angleze, duke iu dhënë mundësi studentëve të përditësohen me të rejat akademike përmes teksteve bashkëkohore.
 
 
 
 
 
 
 
 
Programet e studimit të ofruara në Universitetin Metropolitan Tirana janë në profilet më të kërkuara në tregun e punës, çka i mundëson studentëve një sukses të garantuar profesional pas diplomimit.

 • Programet profesionale zgjasin 2 vite akademike dhe kanë 120 ECTS.
 • Programet Bachelor zgjasin 3 vite akademike dhe kanë 180 ECTS.
 • Programet e Integruara të Ciklit të Dytë zgjasin 5 vite akademike dhe kanë 300 ECTS.
 • Programet Master Profesional zgjasin 1 vit akademik dhe kanë 60 ECTS.
 • Programet Master Shkencor zgjasin 2 vite akademike dhe kanë 120 ECTS.

UMT pajis të gjithë studentët të cilët regjistrohen për herë të parë në një cikël studimi Bachelor ose Program Profesional me Çantën e Studentit ku përfshihet:

 • Laptop
 • CD me leksionet didaktike
 • Guida e studentit
 • Akses në Sekretarinë on-line dhe web-mail
 • Rregullore e studentit
 • Karta e studentit