Ndërkombëtarizimi është një nga prioritetet kryesore për Universitetin Metropolitan Tirana. Rëndësia e tij vjen nga impakti që ndërkombëtarizimi ka në rritjen e cilësinë së universitetit dhe rolin e tij në sistemin e arsimit të lartë. UMT e konsideron bashkëpunimin ndërkombëtar dhe pjesëmarrjen në projekte si një instrument esencial për t’u bërë një pikë referimi kombëtare dhe ndërkombëtare, në rajon dhe më gjerë.

Me këtë qëllim Universiteti Metropolitan Tirana është fokusuar në sigurimin e mobiliteteve për studentët, stafin akademik dhe stafin administrativ, pjesëmarrjen në projekte ndërkombëtare dhe krijimin e rrjeteve të bashkëpunimit me universite dhe qendra kërkimore. Janë me dhjetëra studentë të Universitetit Metropolitan Tirana që kanë studiuar të paktën për një semester në një prej universiteteve partnere në Francë, Itali, Çeki, Rumani, Letoni, Portugali dhe Poloni.