Mjediset e Universitetit Metropolitan Tirana

 
Kampusi i Universitetit Metropolitan Tirana është i përbërë nga dy godina, në pozicionet më të favorshme të kryeqytetit.

“Godina Qendrore” dhe “Godina 2” ndodhen në rrugët “Sotir Kolea” dhe “Pjetër Budi”, pranë Qytetit Studenti. Në këto godina gjenden auditorët, biblioteka, Rektorati, fakultetet dhe departamentet, zyrat e stafit akademik dhe atij administrativ si edhe laboratorët e Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT dhe Fakultetit të Ekonomisë. Këtu ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe Metroresearch, Metropolitan Incubator dhe Metropolitan Geospatial Center.

Universiteti Metropolitan Tirana ka krijuar kështu një infrastrukturë moderne, e cila plotëson nevojat e studentëve, stafit akademik dhe atij administrativ. Ndër vite, ambientet e mirëpozicionuara të UMT-së janë përdorur edhe për të zhvilluar trajnime, kurse apo evente të institucioneve të tjera partnere.

Universiteti Metropolitan Tirana ndjek modelet e universiteteve më të njohura europiane, me arkitekturë moderne, e pajisur me ambiente multifunksionale dhe lehtësisht të aksesueshme për të gjitha grupet e interesit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori i Materialeve të Ndërtimit

 
Laboratori i Materialeve të Ndërtimit ndodhet në Godinën Qendrore të Universitetit Metropolitan Tirana. Në këtë laborator gjenden pajisjet kryesore për të cilat studentët e inxhinierisë duhet të kenë njohuritë e nevojshme, si presa për të përcaktuar rezistencën e betonit, bango vibruese për betonin, furra për të përshpejtuar tharjen e betonit, pajisje dixhitale tip “Vebu” për matjen e konsistencës së betonit etj.

Me anë të këtyre pajisjeve, realizohen punët laboratorike në lëndën “Konstruksione beton arme” dhe “Teknologji e materialeve”, ku studentët arrijnë të përcaktojnë rezistencën e betonit në shtypje, ndikimin e faktorëve të ndryshëm në rezistencën e betonit, përcaktimin e peshës specifike të materialeve inerte, studimin e vetive të materialeve të ndërtimit etj.
 
 
 
 
 

Laboratori i Shkencave të Natyrës

 
Universiteti Metropolitan Tirana ka në strukturën e vet laboratorin e Shkencave të Natyrës, i cili është i pajisur me të gjithë materialet e nevojshme për të zhvilluar eksperimente në funksion të programeve akademike. Në këtë laborator realizohen punë laboratorike në lëndët e fizikës, kimisë dhe biologjisë.

Laboratori i Shkencave të Natyrës ofron kapacitetin për zhvillimin e orëve laboratorike të një numri të madh studentësh. Gjatë orëve laboratorike, studentët mësojnë edhe hapat që duhen ndjekur gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave shkencore.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori i Gjeoteknikës

 
Laboratori i Gjeoteknikës në Universitetin Metropolitan Tirana është i kompletuar me të gjitha pajisjet për të mbuluar të gjitha punët praktike dhe laboratorike në lëndët që lidhen me vetitë fiziko-mekanike të dhërave, përcaktimin e rezistencës së tyre, sjelljen e dherave etj.

Ky laborator i shërben në mënyrë specifike programit të studimit të Inxhinierisë së Ndërtimit, në ciklet bachelor dhe master. Disa nga provat që kryhen në këtë laborator janë analiza e përbërjes kokrrizore, prova e konsolidimit, prova e prerjes plane etj.
 
 
 
 
 

Laboratori i Informatikës

 
Laboratori i Informatikës është i pajisur me kompjutera të përshtatshëm për zhvillimin e lëndëve akademike, ku janë instaluar të gjitha programet e nevojshme për të përmbushur objektivat e lëndëve “Hyrje në Programim”, “Arkitekturë Kompjuterash” apo “Sisteme Operative”.

Studentët e Universitetit Metropolitan Tirana kanë mundësi të bëjnë praktikat mësimore, të kryejnë detyrat e kursit si edhe të zhvillojnë aktivitete të ndryshme trajnuese.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori Multifunksional

 
Laboratori Multifunksional është i pajisur me një numër të madh kompjuterësh, duke qenë i aksesueshëm për shumë studentë. Në kompjuterët modernë të kësaj salle janë instaluar programet profesionale, që u shërbejnë studentëve për detyrat e tyre në dizajn, programim etj. Disa nga lëndët që zhvillohen në këtë laborator janë “Metoda numerike dhe Matlab”, “Sistemet e shpërndara” dhe “Testimi i Software dhe Verifikimi”.

Ky laborator është në dispozicion të të gjithë programeve të studimit, në tre fakultetet e Universitetit Metropolitan Tirana, përkatësisht Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT dhe Fakultetit të Ekonomisë.

 
 
 
 
 

Laboratori i zhvillimit software

 
Laboratori i zhvillimit software në Universitetin Metropolitan Tirana është projektuar për të mbështetur studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT në marrjen e dijeve praktike në fushën e inxhinierisë software dhe inxhinierisë kompjuterike. Pajisjet kanë parametrat e duhur për të përballuar programet më të avancuara, me qëllim zhvillimin e lëndëve si “Programim i Avancuar Java”, “Programim Mobile”, “Programim Web”, “Strukturë të dhënash dhe analizë të algoritmeve” etj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori i Simulimeve Kompjuterike

 
Laboratori i Simulimeve Kompjuterike në Universitetin Metropolitan Tirana mundëson zhvillimin e lëndëve më të reja në fushën e Inxhinierisë Software. Ky laborator i ndihmon studentët të fitojnë njohuri praktike edhe u ofron atyre një ambient me pajisjet e duhura ku mund të zhvillojnë projektet e lidhura me universitetin apo projekte të tjera të cilat ato dëshirojnë të punojnë.

Disa nga lëndët që zhvillohen në këtë laborator janë “Data mining”, “Advanced Computer Networking”, “Virtual Programming Languages”, “Natural Language Processing” etj.
 
 
 
 
 

Laboratori i automatizimit dhe FPGA

 
Laboratori i automatizimit u dedikohet të gjithë studentëve të Inxhinierisë Elektrike në Universitetin Metropolitan Tirana, në nivelet bachelor dhe master, që duan të specializohen në sistemet e kontrollit, elektronikën dixhitale apo pajisjet elektronike mjekësore. Ky laborator u jep mundësinë studentëve që dijet teorike të marra gjatë leksioneve, t’i praktikojnë në orët e punëve praktike me pajisjet që do të duhet të përdorin në të ardhmen gjatë ushtrimit të profesionit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori i sistemeve të shpërndarjes së energjisë dhe pajisjeve elektronike

 
Në këtë laborator ushtrohen të gjithë studentët e Inxhinierisë Elektrike, të cilët specializohen në sistemet e fuqisë, sistemet e energjitikës dhe sistemet motorike. Mes shumë pajisjeve moderne, në këtë laboratorë ndodhen konduktorë të fuqisë së lartë, sistemet e instalimeve elektrike, sistemet elektromagnetike, gjeneratorë dhe motorë elektrikë, motorët e kontrollit të shpejtësisë si edhe pajisje të tjera të matjes.

 
 
 
 
 

Laboratori i komunikimit dhe procesimit të sinjaleve

 
Laboratori i komunikimit dhe procesimit të sinjaleve është në dispozicion të të gjithë studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT. Laboratori është i pajisur me borde elektronike, oshiloskopë dhe gjeneratorë sinjalesh për eksperimentimin dhe verifikimin e fenomeneve të elektronikës analoge dhe dixhitale.

Ky laborator pasurohet gjithmonë me pajisje të reja, në funksion të programeve të studimit. Janë një sërë lëndësh që zhvillohen në këtë laborator, si “Menaxhimi i Sistemeve të transmetimit të Energjisë”, “Kontrolli Dixhital”, “Bazat e automatikës”, “Matje elektronike”, “Sistemet elektronike të programueshme”, “Elektronika e fuqisë” etj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori i matjeve elektrike dhe elektronike

 
Laboratori i matjeve eletrike dhe elektronike në Universitetin Metropolitan Tirana është i pajisur me aparaturat e nevojshme për të realizuar studime të ndryshme në varësi të programeve akademike të përcaktuara. Laboratori ka infrastrukturën e duhur ku studentëve u jepet mundësia të bëjnë punë individuale. Ky laborator është i pajisur me shumëllojshmëri pajisjesh si amplifikatorët e sinjaleve, oshiloskopë, gjenerues sinjalesh, setet e kontrollit të temperaturës etj.