Udhëzues mbi mobilitetin e stafit

Erasmus + mbështesin lëvizshmërinë në të gjitha nivelet e arsimit të lartë, duke përfshirë lëvizshmërinë stafin akademik dhe administrativ. Bursat e Erasmus + përfshijnë një ndihmë ditore të jetesës dhe shpenzimet e udhëtimit.

Kush mund të aplikojë: Mund të aplikojnë stafi akademik ose administrativ i punësuar në Universitetin Metropolitan Tirana. Kriteret specifike bëhen me dije përmes thirrjes për aplikim, në varësi të marrëveshjeve që universiteti ka me universitetet pritëse partnere.

Llojet e shëmbimit: Mobiliteti mund të zhvillohet për mësimdhënie ose trajnim.

Kohëzgjatja e bursave: Periudha e lëvizshmërisë për mësimdhënie mund të zgjasë nga 5 ditë deri në 2 muaj. Periusha e lëvizshmërisë për trajnim mund të zgjasë nga 5 ditë deri në 2 muaj.

Disiplint e ofruara: Fushat e shkëmbimit përcaktohen në marrëveshjen midis universiteteve.

Gjuha e mësimdhënies ose trajnimit: Mësimdhënia përgjithësisht do të jetë në gjuhën angleze. Në raste specifike, bazuar në marrëveshjen midis UMT dhe universiteteve pritëse, mundet që universitetet të vendosin si gjuhë mësimdhënieje ose trajnimi, gjuhën e tyre me nivele përkatëse. Këto të dhëna bëhen me dije në thirrjen për aplikim. Aktivitetet e mësimdhënies dhe trajnimit të stafit mund të kombinohen.

Bursat përfshijnë:

- Kompensimin ditor;
Shtetet pritëse Bursa
Danimarka, Finlanda, Islanda, Irlanda, Lihtenshtajni,
Luksemburg, Norvegji, Suedi, Mbretëria e Bashkuar
180 EUR
Austri, Belgjikë, Qipro, Francë, Gjermani, Greqi,
Itali, Maltë, Hollandë, Portugali, Spanjë
160 EUR
ullgaria, Kroacia, Republika eke, Estonia, Republika
e Maqedonisë së Veriut, Hungarisë, Letonisë, Lituanisë,
Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Turqia
140 EUR

- Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës).Dokumentacioni i kërkuar: Dokumentet specifikohen në thirrjen për aplikim dhe varen nga lloji i mobilitetit si edhe nga kërkesat e universitetit pritës. Përgjithësisht kërkohet:

- Kopje e Pasaportës;
- CV ose biografi e shkurtër (në gjuhën angleze);
- Lista e publikimeve;
- Plani i mobilitetit (për mësimdhënie ose trajnim në varësi të mobilitetit)*;

*Mobility Plan është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë periudhës së mobilitetit.

Në krye të Planit të Mobilitetit çdo anëtar i stafit akademik ose administrativ duhet të pltësojë periudhën e mobilitetit (ditën, muajin, viti i fillimit dhe mbarimit të periudhës së shkëmbimit; ditët e qëndrimit pa llogaritur brenda tyre ditët e udhëtimit).


Në tabelën e parë përcaktohen të dhënat e fituesit të bursës si gjeneralitete, kombësia, vjetërsia në punë, viti akademik dhe kontaktet.


“ Senority” ose “ Vjetërsia” në punë ndahet si më poshtë:

Junior – më pak se 10 vite përvojë pune.
Intermediate- më shumë se 10 vite dhe më pak se 20 vite përvojë pune.
Senior- 20 apo më shumë vite përvojë pune.


Në tabelën e dytë përcaktohen të dhënat e universitetit dërgues si emri, fakulteti, kodi Erasmus, adresa, shteti, personi i kontaktit dhe të dhënat e kontaktit.Në tabelën e tretë përcaktohen të dhënat e universitetit pritës si emri, fakulteti, kodi Erasmus, adresa, shteti, personi i kontaktit dhe të dhënat e kontaktit.Në seksionin ‘‘Para Mobilitetit’’, përfshihen të dhëna si gjuha e mësimdhënies/trajnimit, objektivat e mobilitetit, vlera e shtuar e mobilitetit, aktivitetet që do të zhvillohen gjatë mobilitetit (mund të përfshijë planin e mësimdhënies, temat përkatëse ose planin e trajnimin), impakti dhe rezultatet e pritshme.


Në seksionin ‘‘Commitment of the three parties’’ ky dokument nënshkruhet nga fituesi i bursës, nga personi përgjegjës në universitetin dërgues (Koordinatori Institucional, Dr. Erida Elmazi) dhe nga personi përgjegjës në universitetin pritës.