Thirrje për Botime Shkencore

Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics”

Të nderuar kolegë, profesorë dhe kërkues shkencorë,
Në kuadrin e botimit të katërt të revistës shkencore të Universitetit Metropolitan Tirana, të quajtur “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics”, jemi të nderuar t´ju ftojmë të botoni artikujt tuaj shkencorë në gjuhën shqip apo atë angleze.
Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics” është një revistë periodike vjetore, me ISBN/ISSN e indeksuar në Copernicus International. Qëllimi kryesor i revistës është promovimi i punimeve me një nivel të lartë kërkimi, të fokusuara në shkencat ekonomike (menaxhim, marketing, turizëm, financë, kontabilitet, administrim publik, qeverisje e korporatave, zhvillim i qëndrueshëm në ekonomi, etj). Cilësia e revistës përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet softwear-ëve kontrollues të plagjaturës, si dhe përmes procesit të rishikimit (blind review) të të gjithë punimeve të ardhura, nga Bordi Editorial i revistës.
Për më shumë informacion, mund të drejtoheni në website zyrtar të revistës shkencore MTJBE, ku janë të përcaktuara edhe detajet teknike të punimeve.

Pagesa për botim:
  • Autor i parë: 30 euro
  • Autorë i dytë e të tjerë: shtohet pagesa me 15 euro
Afatet kohore:
  • Dorëzimi i abstraktit: 25 Janar 2021 (nëse punimet janë në gjuhën shqipe, abstraktet duhet të dorëzohen në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht).
  • Dorëzimi i plotë i artikullit, në formatin elektronik, duhet të bëhet brenda datës 15 Mars 2021, në adresën e e-mailit: mtjbe4@umt.edu.al
  • Revista shkencore do të botohet në muajin Maj 2021.
Jeni të lirë ta shpërndani këtë thirrje edhe tek kolegët tuaj, të cilët janë të interesuar për të botuar në këto fusha.


Dr. Albina Hysaj
Editor
Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics”
Për më shumë pyetje, ju lutem kontaktoni në:
Universiteti Metropolitan Tirana
Rr. “Sotir Kolea” & “Budi”, Qyteti Studenti, Tiranë.
Tel.: +355 4 245 2895; Cel.: +355 696070111;
E-mail: mtjbe4@umt.edu.alCall for Papers

"Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics"

Dear colleagues, professors and researchers,

In the framework for the forth issue of the Metropolitan Tirana University scientific journal, named "Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics", we are honored to invite you to publish your scientific papers in Albanian/English.

"Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics" is a Copernicus International indexed annually journal and has its ISBN/ISSN. The main purpose of the journal is to promote working with a high level of research, focused on economic sciences (management, marketing, tourism, finance, accounting, public administration, corporate governance, sustainable development in economy, and so forth). The quality of the journal will be assured and improved through plagiarism checker software, and through a blind review process of all papers to be published, by the Editorial Board.

For more information, please refer to the official journal website of MTJBE, where are also specified the technical details for the paper format.

Important dates:

  • Abstract submission: January 25th , 2021 (for manuscripts prepared in Albanian language, abstract in Albanian must be followed by abstract in English).
  • Full papers submission: March 15th 2021, in the following e-mail address: mtjbe4@umt.edu.al
  • The edition will be published in May 2021.

Publication fee:

  • First author: 30 euro
  • Second and other co-authors: 15 euro added payment

You are welcome to share this call to all interested researchers.


Dr. Albina Hysaj
Editor
Scientific Journal "Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics"
For further information, do not hesitate to contact:
Metropolitan Tirana University

Add.: Rr. “Sotir Kolea” & “Budi”, Qyteti Studenti, Tiranë.
Tel.: +355 4 245 2895; Mob.: +355 696070111;
E-mail: mtjbe4@umt.edu.al