Kursi i Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e Paluajtshme
 
Kursi i Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e Paluajtshme (KVIPP) është i njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës. Ky kurs synon të formojë profesionalisht studentët duke i aftësuar në vlerësimin shkencor dhe praktik të pasurive të paluajtshme. Gjithashtu, në përfundim të këtij kursi ata do të jenë në gjendje të zhvillojnë edhe parashikime për vlerën e pritshme të pasurive të paluajtshme si pasojë e një investimi.

Drejtues Didaktik i kursit është britaniku David Allen, një figurë e njohur në rang ndërkombëtar në fushën e Pasurive të Paluajtshme, anëtar i shoqatës së njohur të vlerësuesve “RICS”, i cili çdo vit sjell risitë më të fundit në këtë sektor.

Studentët që kanë ndjekur këtë kurs ndër vite në Universitetin Metropolitan Tirana kanë mundur të licensohen si vlerësues të pasurive të paluajtshme duke punuar si profesionistë të lirë, specialistë në zyrat e shoqërive imobiliare, në bankat e nivelit të dytë, në shoqëritë e sigurimeve apo të ndërtimit, në zyrat publike dhe të urbanistikës etj.

Kursin mund ta ndjekin të diplomuarit në ciklin bachelor dhe master në programet e Inxhinierisë, Arkitekturës, Ekonomisë dhe Drejtësisë, ndërsa personat që do të aplikojnë për licencë duhet të kenë përfunduar studimet master në Inxhinieri, Arkitekturë dhe Ekonomi.

Kursi zhvillohet përgjatë 20 javëve, ndërsa leksionet zhvillohen ditën e enjte dhe të premte në orën 16:00-20:00 dhe ditën e shtunë në orën 09:00-13:00.