Kërkimi dhe Projektet

 
Universiteti Metropolitan Tirana angazhohet në forcimin e kërkimit shkencor dhe projekteve përmes krijimit të ndërlidhjes midis studentëve, universitetit, shoqërisë civile, organizatave kombëtare ose ndërkombëtare dhe institucioneve qeveritare. Synimi kryesor është vendosja e shkencës në shërbim të të gjithë grupeve të interesit dhe shoqërisë në tërësi. Kërkimi shkencor në UMT aplikohet përmes stimulimit të inovacionit në projekte shkencore dhe projekte të shoqerisë civile.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidh hapin tënd

 

 
 
 
 
 
 

28 Qershor 2019

 

Evente në UMT