Profesorët Dr. Nikolla Nika dhe Fatjon Saliu mbajtën leksionet e hapura me temë “Eurokodet dhe
implementimi i tyre në Shqipëri” dhe “Analizë sizmike krahasimore midis përdorimit të Eurokodit8
dhe KTP N2-89”. Prezantimi ishte interaktiv dhe kishte shumë interes nga ana e studentëve, pasi
temat janë mjaft aktuale në fushën e inxhinierisë.