Çështje të mundshme për botim

Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics” është një revistë vjetore dhe artikujt do të pranohen në versionin anglisht ose shqip. Artikulli kalon në recensë (blind review) dhe mbasi korigjohen vërejtjet e recensës artikulli ridërgohet tek ne. Nëse artikulli shkencor nuk dërgohet në kohë, botimi spostohet për në numrat pasardhës.

Nxitja e debatit shkencor dhe promovimi i propozimeve efektive të fokusuara kryesisht në çështjet social-ekonomike, nëpërmjet punimeve me një cilësi të lartë akademike, është edhe objektivi ynë.

Punimet për botim në Revistën Shkencore “Metropolitan Tirana Journal of Business and Economics”, kërkohen që në përmbajtjen e tyre të trajtojnë cështje social-ekonomike: zhvillimet ekonomike; tregjet financiare; kursimet dhe investimet kapitale; qeverisja e koorporatave dhe financat; lidershipi dhe menaxhimi në arsim; politikat fiskale dhe monetare; papunësia; krizat financiare; varfëria; demokracia ekonomike; sigurimet sociale; zhvillimi i turizmit; zhvillime ekonomike; borxhi publik; lufta kundër korrupsionit; ekonomia informale; menaxhimi i sipërmarrjes së biznesit, menaxhimi i burimeve njerëzore, biznesi digjital, menaxhimi i operacioneve, analiza e te dhënave, etj.