Universiteti Metropolitan Tirana (UMT) vlerëson punën dhe arritjet e çdo maturanti ekselent duke i ofruar bursë të vlefshme përgjatë gjithë ciklit të studimeve bachelor. Bursat akordohen bazuar në kritere të qarta dhe të barabarta të bazuara në punën dhe rezultatet e studentëve dhe në përgjegjësinë sociale të UMT, sipas një procesi transparent dhe të thjeshtë aplikimi.

Universiteti Metropolitan Tirana, si një universitet me profil të qartë shkencor, vlerëson përtej notës mesatare gjatë tre viteve të gjimnazit edhe notat ne lëndëve të Matematikës dhe të Fizikës, por edhe arritjet e tjera të studentit si pjesëmarrje në olimpiada, në aktivitete sociale në ndihmë të shtresave të defavorizuara të shoqërisë si dhe ato që dallohen si talente në fushën e kulturës, artit dhe sportit.

Nëpërmjet këtij sistemi bursash UMT ka për objektiv krijimin e një ekosistemi pozitiv, të ekulibruar dhe vlerësues jo vetem për studentet që përfitojnë direkt bursat por dhe për pjesën tjetër të studentëve të cilët do të mund të përfitojne jo vetëm nga një staf akademik kompetent dhe dashamirës, kolegë të motivuar por edhe nga një ambient pozitiv dhe rigjenerues.

Nivelet e bursave të ekselencës

  • Për mesatare të gjimnazit dhe maturës shtetërore mbi 9.5 ofrohet 100% bursë nga tarifa e studimit
  • Kur njëra prej mesatareve është mbi 9 dhe tjetra mbi 9.5 ateherë përfitohet 75 %.
  • Për mesatare të gjimnazit dhe maturës shtetërore mbi 9 ofrohet 50% bursë nga tarifa e studimit

Kandidatët për përfitimin e bursës duhet të dorëzojnë në momentin e aplikimit edhe një dosje me certifikatat apo dëshmi për kualifikime të tjera deri në momentin e aplikimit, si edhe kopjet e dëftesave të dy viteve të para të gjimnazit. Dosja do të shqyrtohet nga një komision profesorësh në UMT, të cilët kanë për qëllim të vlerësojnë formimin e përgjithshëm të maturantit duke e lënë bursën në të njëjtin nivel ose duke e rritur nivelin e bursës. Komisioni nuk mund ta ulë nivelin e bursës, të cilin maturanti e përfiton në bazë të plotësimit të kriterit të notave.

Aplikimet për bursa janë të hapura nga muaji janar, por kuotat për çdo program studimi janë të limituara në 10 të tilla. Për secilin program studimi krijohet lista me kandidatët aplikantë dhe renditja e tyre kryhet sipas datës së aplikimit.

Për informacione më të detajuara në lidhje me procedurën e aplikimit për bursë studimi, mund të kontaktoni me Përgjegjësen e Zyrës së Pranimeve Marsela Salavaçi përmes adresës email: msalavaci@umt.edu.al ose nëpërmjet numrit të celularit 0692591493.

Mundësi financimi

Falë marrëveshjes me Bankën Credins, të gjithë studentët e UMT në Programet Profesionale, Bachelor dhe Master mund të përfitojnë kredi studentore me 0% interes sipas një procedure të thjeshtuar brenda 24 orëve. Normat e interesit do të mbulohen tërësisht nga Universiteti Metropolitan Tirana për secilin individ. Për kredinë studentore mund të aplikoni duke klikuar këtu.

Facilitete të ofruara nga UMT

UMT pajis të gjithë studentët të cilët regjistrohen për herë të parë në një cikël studimi Bachelor ose Program Profesional me Çantën e Studentit ku përfshihet:
  • Laptop
  • CD me leksionet didaktike
  • Guida e studentit
  • Akses në web-mail dhe platformën universitare edu4schools
  • Rregullore e studentit
  • Karta e studentit