Bursat Bachelor

 
Universiteti Metropolitan Tirana vlerëson arritjet e çdo maturanti ekselent duke i ofruar bursë studimi të vlefshme përgjatë gjithë ciklit të studimit, duke përmbushur kriterin e notes mesatare. Numri i bursave të ofruara për çdo program studimi është dhjetë.

Ka të drejtë të aplikojë për bursë çdo maturant me mesatare mbi 8.5, maturantët që kanë fituar olimpiada kombëtare apo ndërkombëtare si edhe maturantët nga familje me të ardhura të kufizuara ekonomike.

Bursat janë të ndara në tre kategori:

  • Bursa 50% - Për maturantët me mesatare mbi 8,5
  • Bursa 75% - Për maturantët me mesatare mbi 9
  • Bursa 100% - Për maturantët me mesatare mbi 9,5

UMT pajis të gjithë studentët të cilët regjistrohen për herë të parë në një cikël studimi Bachelor ose Program Profesional me Çantën e Studentit ku përfshihet:

  • Laptop
  • CD me leksionet didaktike
  • Guida e studentit
  • Akses në Sekretarinë on-line dhe web-mail
  • Rregullore e studentit
  • Karta e studentit