Procedurat e Regjistrimit për Vitin Akademik 2017 - 2018

Lëndët dhe datat për provimet e Maturës Shtetërore 2017!

  • Gjuhë e huaj (D3) 5 qershor
  • Gjuhë shqipe dhe Letërsi (D1) 10 qershor
  • Matematikë (D2) 15 qershor
  • Provime me zgjedhje ( Z1/Z2) 23 qershor

Proçedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter professional, si dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2017-2018 në SHPAL “ Universiteti Metropolitan Tirana”.

Të gjithë maturantët/kandidatët, për ndjekjen e studimeve në IAL-të, publike dhe jopublike, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, duhet të kryejnë procesin e aplikimit online në Portalin Matura Shtetërore online.

Aplikimi kryhet nga maturantët/kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm.

Maturantët/kandidatët, përpara aplikimit në Portalin e Maturës Shtetërore, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 (dymije) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo ne bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim të publikuar neë faqen zyrtare elektronike:

www.gsha.gov.al.

Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave hedhin në portalin e Maturës Shtetërore Online notën mesatare të llogaritur nga QSHA.

Kandidatët duhet të aplikojnë në linkun: matura.qsha.gov.al nga data: 20 – 29 Korrik 2017.

Plani kalendarik i aplikimit on-line me formularin e aplikimit A2 në IAL, është paraqitur më poshtë. ( tabela 1 dhe tabela 2)

Maturantët/kandidatët aksesohen në portal me kredencialet e tyre: ID e kandidatit; emri, atesia, mbiemri; karta e identitetit; e-mail-i i kandidatit etj. Kandidatët zgjedhin deri në10 (dhjete) programe studimi nga lista e programeve te studimit, qe ofrohen nga IAL-te publike/jopublike, per vitin akademik 2017-2018.

Brenda datës 28 gusht 2017, të gjitha IAL-të, afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikanteve.

 

II. Procesi i regjistrimit

Në datat 29 gusht deri 11 shtator 2017, të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit me dokumentacion në sekretaritë mësimore të IAL-ve. Kur ai është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh.

Aplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e  tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:

  • a. dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte). 
  • b. fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në MAS;
  • c. deklaratën e paraqitur 

Në rast se pas  çdo faze konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 11 shtator 2017.

Aplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e  tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:

  • d. dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte). 
  • e. fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në MAS;
  • f. deklaratën e paraqitur 

KALENDARI I APLIKIMEVE PËR RAUNDIN E PARË

Plani kalendar i aplikimit online me formularin e aplikimit në IAL

Datë

                                                    DAR/ ZA

20.07.2017

Tirana, Qytet

Tirana, Qark

 

21.07.2017

Tirana, Qytet

Tirana, Qark

 

22.07.2017

Tirana, Qytet

Tirana, Qark

Kamëz, Kavajë, Durrës, Krujë

23.07.2017

Kukës

Has

Tropojë, Dibër, Mat, Bulqizë

24.07.2017

Elbasan

Peqin

Gramsh, Librazhd, Korçë, Pogradec, Kolonjë, Devoll

25.07.2017

Fier

Mallakastër

Lushnjë, Berat, Kuçovë, Skrapar

26.07.2017

Shkodër

M. e madhe

Puke, Lezhe, Kurbin, Mirdite

27.07.2017

Vlorë

Sarandë

Delvinë, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet

28 dhe 29.07.2017

Rezervë

Rezervë

Rezervë


( tabela 1)

(Aplikimet në raundin e I-rë bëhen jo vetëm  nga maturantët e këtij viti akademik 2017 – 2018,  por dhe maturantët që kanë mbaruar përpara disa viteve.) 

 

RAUNDI 2  

Duhet të aplikojnë të gjithë maturantët që kanë rezulutar kalues në provimet e sesionit të dytë (sesioni i vjeshtës). Për të gjithë maturantët që nuk janë shpallur fitues ,maturantët që shkollën e mesme e kanë zhvilluar jashtë Shqipërisë.

 

KALENDARI I APLIKIMEVE PËR RAUNDIN E DYTË

 

Datë

                                                    DAR/ ZA

15.09.2017

Tirana, Qytet

Tirana, Qark

 

16.09.2017

Tirana, Qytet

Tirana, Qark

 

17.09.2017

Kukës

Has

Tropojë, dibër, mat, Bulqizë

18.09.2017

Fier

Mallakastër

Lushnjë, Berat, Kuçovë, Skrapar

19.09.2017

Shkodër

M. e madhe

Puke, Lezhe, Kurbin, Mirdite

20.09.2017

Vlorë

Sarandë

Delvinë, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet

21.09.2017

Elbasan

Peqin

Gramsh, Librazhd, Korçë, Pogradec, Kolonjë, Devoll

22.09.2017

Rezervë

Rezervë

Rezervë


(tabela 2)

 

Lexo Udhëzimin Nr 15 Dt.19/05/2017