Universiteti Metropolitan Tirana, shpall pozicion vakant pune “Specialist Projektesh”

 

Universiteti Metropolitan Tirana, shpall pozicion vakant pune “Specialist Projektesh”. Të gjithë të interesuarit që përmbushin kriteret, janë të lutur të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në adresën e email-it eelmazi@umt.edu.al deri me datë 10 Shtator 2019.

Përshkrimi i Punës:

 • Identifikimi i thirrjeve për aplikim në projekte në programin Horizon 2020, Creative Europe, EU for citizens dhe Interreg/IPA, etj dhe analizimi i kritereve të tyre sipas rastit;
 • Përpilim i njoftimeve drejtuar fakulteteve apo strukturave të tjera lidhur me projektet dhe thirrjet për aplikim;
 • Dhënia e informacionit dhe ofrimi i asistencës së nevojshme për hartimin, aplikimin, ndjekjen dhe realizimin e projekteve;
 • Shkruan projektet sipas rastit;
 • Përgatit raportet e ndryshme dhe zbardh takimet;
 • Përgatit dokumentacionin administrativ për aplikim në projekte dhe rrjete;
 • Identifikimi i thirrjeve dhe njoftimeve nga ministritë, ambasadat dhe OJF;
 • Përkthime të dokumentave të ndryshme lidhur me projektet;
 • Asistimi në organizimin e trajnimeve, workshop-eve, seancave informuese lidhur me shkrimin dhe menaxhimin e projekteve;
 • Detyra të tjera të deleguara nga eprori.

Kriteret:

 • Të ketë përfunduar studimet master në shkencat humane;
 • Të ketë eksperiencë pune, të paktën 1 vit;
 • Të dëshmojë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi shumë të mira organizuese.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV
 • Kopje e diplomës Bachelor dhe Master;
 • Çertifikatë e gjuhës angleze;
 • Kopje e çertifikatave, kualifikimeve dhe trajnimeve.