Afati i fundit për dorëzimin e projekt diplomave

Njoftohen të gjithë studentët të cilet kanë për të bërë mbrojtien e diplomës se afati i fundit i dorëzimit të projekt diplomave në departament është data:

18 MARS 2016

Afati i Fundit për Paraqitjen e Kërkesës për Mbrojtien e Diplomës

Njoftohen të gjithë Studentët të cilët kanë për të bërë mbrojtien e diplomës,se afati i Fundit i Dorëzimit të kërkesës për Mbrojtie Diplome është

Data 30 Prill 2016.

Lutemi që kërkesën ta Dorëzoni në Departament brënda datës së përcaktuar.