Temat e Diplomave për MSC Inxhinieri Ndërtimi

Temat e diplomave qe ofron Departamenti I Inxhinierise se Ndertimit per vitin akademik 2016-2017 per sistemin master. 

1 Analysis of slopes by using different techniques Prof.As.Doc. E.Cecen

2 Performance analysis of stone columns Prof.As.Doc. E.Cecen

3 Settlements induced by tunnelling Prof.As.Doc. E.Cecen

4 Capacity of piled foundations Prof.As.Doc. E.Cecen

5 Laboratory analysis of soil improvement Prof.As.Doc. E.Cecen

6 Ekuilibri kufitar i stabilitetit te pjerresive natyrore dhe frontet e germimit. Msc. Diana Bardhi

7 Faktoret qe ndikojne ne aftesine mbajtese te nje bazamenti. Msc. Diana Bardhi

8 Teknologjia e organizimit te linjave te prodhimit te energjise me ane te eres Msc. Diana Bardhi

9 Teknologjia e organizimi i ndertimit e montimit te antenave televizive ne fonnacionet malore Msc. Diana Bardhi

10 Teknologjia e prodhimit te asfaltobetoneve. Msc. Diana Bardhi

11 Perforcimi i trareve b.a duke perdorur kompozite perforcues me fibra polimere. Msc. Diana Bardhi

12 Kapaciteti ne prerje i muratures se paarmuar prej guri qe perforcohet me metoden e pas ndetjes. Msc. Fatjon Sulaj

13 Studim krahasimor i reagimit dinamik te model eve qe modelohen me MEF dhe model eve qe modelohen me modele Msc. Fatjon Sulaj

14 Projektimi strukturor i betoneve me performance te larte. Msc. Fatjon Sulaj

15 Analiza krahasimore dinarnike midis perdorimit te Kushtit Shqiptar te Projektimit KTP 2 89 dhe Eurokodit Msc. Fatjon Sulaj

16 Projektimi dhe optimizimi strukturor ndaj efekteve te eres ne objektet e larta. Msc. Fatjon Sulaj

17 Projektimi i Strukturave prej ba. Dr. Nikolla Nika

18 Studim mbi kodet e ndertimeve prej ba Dr. Nikolla Nika

19 Studimi i mbulesave te holla prej ba Dr. Nikolla Nika