Hapet thirrja për bursa studimi Universitetin Andrei Saguna din Constanta, Rumani, kuadër programit Erasmus +

A jeni të interesuar për të përfituar një bursë studimi në programin prestigjioz Erasmus + të Komisionit Evropian? A jeni gati për një super eksperiencë studimi ndërkombëtare? Ky është shansi Juaj. Universiteti Metropolitan Tirana u ofron mundësinë studentëve të tij të aplikojnë për bursa studimi një semestrale në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani.

Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:

Studentët do të studiojnë semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 në Universitetin Andrei Saguna din Constanta.

Kush mund të aplikojë:

Mund të aplikojnë studentët e ciklit bachelor dhe master në Fakultetin e Ekonomisë në UMT:

 • Administrim Biznesi;
 • Financë;
 • Informatikë Ekonomike;

Gjuha e mësimdhënies:

Mësimdhënia do të jetë në gjuhën angleze.

Bursat përfshijnë:

- Kompensimin mujor për studentët (750 EUR në muaj);

- Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës).

erasmus

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni në këtë link:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:

 • Listë notash;
 • Kopje e pasaportës;
 • Fotokopje e Certifikatës/dëshmi e gjuhës angleze ose dokument që vërteton njohuritë në këtë gjuhë. Niveli i kërkuar B2;
 • Dokumenti Learning Agreement*

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:

 • Listë notash e Bachelor-it;
 • Listë notash e Master-it;
 • Kopje e pasaportës;
 • Fotokopje e Certifikatës/dëshmi e gjuhës angleze ose dokument që vërteton njohuritë në këtë gjuhë. Niveli i kërkuar B2;
 • Dokumenti Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin Metropolitan Tirana kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Andrei Saguna din Constanta lëndë të ngjashme me ato që do të kryenit në semestrin e parë të vitit akademik 2018/2019 në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin Metropolitan Tirana.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti dhe më pas në seksionin ‘‘sending university’’ firmoset nga Përgjegjësi i Departamentit në UMT.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://umt.edu.al/docs/attach/learning-studies_en.docx

Për më shumë informacion mbi programin e studimit të ofruar nga Universiteti Andrei Saguna din Constanta: http://umt.edu.al/docs/attach/ACADEMIC YEAR 2018.docx

Afati për aplikim:  24 Shtator 2018, ora 12.00.

Për të aplikuar ju lutemi të dorëzoni dokumentet të skanuara me e-mail në adresën eelmazi@umt.edu.al ose dorazi në Drejtorinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Universitetin Metropolitan Tirana.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: eelmazi@umt.edu.al

UMT ju uron shumë suksese në aplikimin tuaj!

NJOFTIM ME RËNDËSI PËR APLIKANTËT PËR PROGRAMET E DYTA STUDIMIT

Për të gjithë kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi në UMT, kanë të drejtë të aplikojnë nga data 03 shtator 2018 deri në datën 14 shtator 2018.

Dokumentacioni për kandidatët që duan të ndjekin program të dytë studimi në UMT:

 • 1. Kërkesa drejtuar IAL–së për programin e studimit, në të cilin aplikon për program të dytë studimi (ose formulari i aplikimit, shtojca 7);
 • 2. Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare të kryera më parë, të shoqëruar me suplementin e diplomës;
 • 3. Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do te shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur (nëse kërkohet njohja e provimeve të shlyera dhe/ose e krediteve përkatëse);
 • 4. Kopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore se bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërisë përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë dublikatë të dëftesës së pjekurisë të lëshuar nga drejtoria e shkollës se mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale/Zyra Arsimore përkatëse, ose listën e notave të shkollës se mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
 • 5. Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
 • 6. Dy fotografi personale.

 

Për çdo paqartësi na kontaktoni në:

Cel: 0696070111/0693530570

e-mail: info@umt.edu.al

Njoftim me Rëndësi mbi Transferimin e Studimeve

Për të gjithë kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në UMT, kanë të drejtë të aplikojnë nga data 03 shtator 2018 deri në datën 14 shtator 2018.

Dokumentacioni i nevojshëm për transferimin e studimeve në UMT:

 • 1. Kërkesa drejtuar IAL–së për programin e studimit, në të cilin do të transferojë studimet (ose formulari i aplikimit shtojca 7);
 • 2. Plani i plotë i programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse;
 • 3. Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do te shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur;
 • 4. Kopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërisë përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë dublikatë të dëftesës së pjekurisë të lëshuar nga drejtoria e shkollës se mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale/Zyra Arsimore përkatëse, ose listën e notave të shkollës se mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
 • 5. Fotokopja e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
 • 6. Dy fotografi personale.
 • 7. Fleta e çregjistrimit (dorëzohet në momentin e regjistrimit përfundimtar, pas shpalljes fitues nga IAL-ja ku ka aplikuar).

Për çdo paqartësi na kontaktoni në:

Cel: 0696070111/0693530570

e-mail: info@umt.edu.al