Vendimi i Senatit Akademik për sezonin e posaçëm verës

Njoftim!

Njoftohen të gjithë studentët se sezoni Rekuperues do të zhvillohet në periudhën 11 – 15 korrik 2017.

Studentët mund të shlyejnë provimet përfundimtare të lëndëve të semestrit të dytë.

Studentët duhet të paraqesin kërkesën me shkrim në Sekretarinë Mësimore dhe departamentet përkatëse ku të përcaktojnë provimet të cilave duan t’ju nënshtrohen brenda dates 10 korrik 2017.

Suksese!

Vendim Senati

Njoftim për datat e mbrojties praktikave mësimore dhe diplomave nga Departamenti i Informatikës Ekonomie

Njoftim nga Departamenti i Informatikës Ekonomike 

 

Departamenti i Informatikës Ekonomike , njofton studentët e ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve se datat e Mbrojtjes së Praktikës Mësimore, janë si më poshtë.

15/06/2017 Bachelor në Informatikë Ekonomike ora 10:00

22/06/2017 Master Shkencor në MSCI ora 10:00

Data e provimit të diplomës do jetë më datë 10/07/2017 ora 10:00

Mbrojtia e diplomës për programin Master ne MSCI do jetë më datë 30/06/2017 ora 10:00 tek Godina Qëndrore. 

Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë në department para datës së mbrojtjes së praktikës, dokumentet e mëposhtme:

  1. Relacionin
  2. Formularët e firmosur nga kompania apo institucioni i praktikës ose vërtetim pune.

Suksese