Thirrje për Botime Shkencore-Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal”, 2

Të nderuar Kolegë, Profesorë dhe Kërkues Shkencorë, në kuadrin e botimit të dytë të Revistës Shkencore “Metropolitan Tirana Journal”, jemi të nderuar t´Ju ftojmë të botoni artikujt tuaj shkencorë në gjuhën angleze. Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal” është një revistë periodike vjetore me ISBN/ISSN.

Qëllimi: Promovimi i punimeve me një nivel të lartë kërkimi, të fokusuara kryesisht në shkencat social-ekonomike dhe ato teknike (inxhinieri ndërtimi, inxhinieri kompjuterike, elektrike, elektronike, mekatronikë, etj). Cilësia e revistës përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet rishikimit (blind review) të të gjithë punimeve të publikuara, nga Bordi Shkencor dhe Bordi Editorial i revistës. 

Për më shumë informacion, mund të lexoni materialet bashkangjitur ku janë të përcaktuara kriteret kryesore për botim të artikujve si dhe deklarata e origjinalitetit të punimit, e cila plotësohet nga autori.

Pagesa për botim:
Autor i parë: 30 euro
Autorë i dytë e të tjerë: shtohet pagesa me 15 euro
Jeni të lirë ta shpërndani këtë thirrje edhe tek kolegët tuaj, të cilët janë të interesuar për të botuar në këto fusha.
Afatet kohore:
Dorëzimi i abstraktit: 30 Mars 2018
Dorëzimi i plotë i artikullit, në formatin elektronik, duhet të bëhet brenda datës 30 Prill 2018, në adresën e e-mailit: askendaj@umt.edu.al
Revista shkencore do të botohet në muajin Maj 2018.

Dr. Alba Skendaj
Koordinatore shkencore
Revista Shkencore “Metropolitan Tirana Journal”
Për më shumë pyetje, ju lutem kontaktoni në:
ShPAL “Universiteti Metropolitan Tirana”
Rr. “Sotir Kolea” & “Budi”, Qyteti Studenti, Tiranë.
Tel.: +355 4 245 2895; Cel.: +355 696070111;
E-mail: askendaj@umt.edu.al

..........................................................................................

Call for Papers, "Metropolitan" Scientific Journal

Dear colleagues, professors and researchers,
In the framework for the publication of the "Metropolitan Tirana Journal", we are honored to invite you to publish your scientific papers in English.

"Metropolitan Tirana Journal" is an annually journal and has its ISBN / ISSN. The main purpose of the journal is to promote working with a high level of research, mainly focused on technical (construction engineering, computer engineering, electrical, electronics, mechatronics, etc) and socio-economic sciences. The quality of the journal will be assured and improved through a blind review process of all papers to be published, by the Scientific Board and Editorial Board.
For more information, read the documents attached, where there are defined the main criteria for the publication of the papers and the statement of the authenticity, which will be completed by the author.

Deadline:
Abstract submission: March 30, 2018
Please send us your papers, until 30th of April 2018, in this e-mail address: askendaj@umt.edu.al

Publication fee:
First author: 30 euros
Second and other co-authors: 15 euro added payment

You are welcome to send this call to all of your colleagues, who are interested in publishing in these fields of study.
The edition will be published in May 2018.

Dr. Alba Skendaj
Scientific Coordinator
Scientific Journal "Metropolitan Tirana Journal"
For further information, do not hesitate to contact:
ShPAL "Metropolitan Tirana University"

Add.: Rr. “Sotir Kolea” & “Budi”, Qyteti Studenti, Tiranë.
Tel.: +355 4 245 2895; Mob.: +355 696070111;
E-mail: askendaj@umt.edu.al

Orari i Pritjes Studentëve

Orari i pritjes së studenteve nga Koordinatoret e Programeve te studimit per vitin akademik 2017-2018

 

#KoordinatoriProgramiOrariDita
1 Prof.As.Fisnik Brovina Bachelor Finance Banke/Kontabilitet 08:30-10:30 E Hene-E Premte
2 Dr.Alba Skendaj Bachelor ne Administrim Biznesi 09:00-11:00 E Hene-E Premte
3 Dr.Dritan Osmani Bachelor ne Informatike Ekonomike 09:00-11:00
15:00-17:00
09:00-11:00
15:00-17:00
09:00-11:00
E Hene
E Marte
E Merkure
E Ejnte
E Premte
4 Dr.Evis Kumi Master i Shkencave ne Ekonomi - MBA dhe Menaxhim ne Inxhinieri 08:30-10:30 E Hene-E Marte dhe E Ejnte-E Premte
5 Msc.Fatjon Saliu Bachelor ne Inxhinieri Ndertimi Viti I dhe II 15:00-17:00 E Hene - E Premte
6 Msc.Altin Piqani Bachelor ne Inxhinieri Ndertimi Viti III 15:00-17:00 E Hene - E Premte
7 Prof.As.Hasan Jaho Arkitekture 12:00-14:00 E Hene - E Premte
8 Msc.Fatlinda Struga Graphic Design 15:00-17:00 E Hene - E Premte
9 Prof.As.Emre Cecen Master ne Inxhinieri Ndertimi Profili Strukturist dhe Infrastrukture Transporti 15:00-17:00 E Hene - E Premte
10 Prof.As.Mustafa Simsek , Msc.Arsida Gjeka Bachelor ne Inxhinieri Kompjuterike 15:00-17:00 E Hene - E Premte
11 Prof.Dr.Erkan Imal , Msc.Gani Demiraj Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike 15:00-17:00 E Hene - E Premte
12 Prof.As.Yunus Emre Yildiz Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike dhe Mekatronike 12:00-14:00 E Hene - E Premte
13 Prof.Dr.Jakup Agalli , Msc.Arsida Gjeka Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacion 15:00-17:00 E Hene - E Premte

Vendim Senati lidhje me “Kushtet e Procesit Transferimit Studimeve”

 

Vendim Senati në lidhje me “Kushtet e Procesit të Transferimit të Studimeve”
 
Referuar ndryshimit ne Vendimin e Senatit,  ju komunikojmë se studentët e transferuar nga IAL të tjera në Metropolitan, mund të kalojnë në vitin e tretë të programit të studimit përkatës nëse i janë njohur nga Metropolitan , jo më pak se 60 kredite  europiane, ne total nga viti i parë dhe i dytë i studimeve.

 

Vendim Senati