Këshilli Studentor 

Këshilli Studentor Këshilli Studentor i SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana” krijon mundësinë e shpalosjes së mendimeve dhe propozimeve të studentëve për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm mbi planet dhe programet e studimeve. Qeveria Studentore është zgjedhur në mënyre demokratike, përfaqëson interesat e studentëve dhe nxit angazhimin dhe pjesëmarrjen e studentëve në jetën sociale dhe kulturore studentore. Metropolitan Tirana” (KSUMT)
Këshilli Studentor i SHPAL. “Universiteti Metropolitan Tirana” (KSUMT)” ka si qëllim:


• Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të veprojë për zgjidhjen e tyre.
• Të kontribojë në rritjen e aftësive organizuese dhe administruese të grupeve më aktive të studentëve.
• Të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për mbarvajtjen e tyre.
• Të bashkëpunojë me organet drejtuese të Fakultetit me synim përmirësimin e nivelit mësimor e kërkimor – shkencor.
• Të krijojë e përforcojë lidhjet midis studentëve të Fakulteteve dhe studentëve të Fakulteteve të tjera në Shqipëri dhe nëpër botë.
• Tëndërmarë veprime që do të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së studentëve.
• Të krijojë struktura ndihmëse nëzhvillimin e aktiviteteve jashtëshkollore për studentët.
• Të ofrojë shërbime lehtësuese për studentët.
• Të zhvillojë nivelin e kulturor dhe arsimor të studentëve.
• Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme.

Rregullore e Këshillit Studentor

Megi Buza

President

Aldiola Lamaj

Senatore,Bachelor Administrim Biznes

Floreta Nexhaj

Senatore,Bachelor Informatike Ekonomike

Alvi Biba

Senator,Bachelor Inxhinieri Kompjuterike

Edes Koka

Senatore,Bachelor Administrim Biznes

Dejvis Nikollaj

Senator,Bachelor Informatike Ekonomike

Suada Pazaj

Senatore,Bachelor Inxhinieri Ndertimi

Armando Elezi

Zv.President,Bachelor Inxhinieri Kompjuterike

Arbiol Simoni

Senator,Bachelor Administrim Biznes

Megi Kurti

Sekretare,Bachelor Informatike Ekonomike

Amarild Gjokaj

Senator,Bachelor Inxhinieri Ndertimi

Damian Laska

Senator,Bachelor Inxhinieri Kompjuterike