Këshilli Studentor 

Këshilli Studentor Këshilli Studentor i SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana” krijon mundësinë e shpalosjes së mendimeve dhe propozimeve të studentëve për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm mbi planet dhe programet e studimeve. Qeveria Studentore është zgjedhur në mënyre demokratike, përfaqëson interesat e studentëve dhe nxit angazhimin dhe pjesëmarrjen e studentëve në jetën sociale dhe kulturore studentore. Metropolitan Tirana” (KSUMT)
Këshilli Studentor i SHPAL. “Universiteti Metropolitan Tirana” (KSUMT)” ka si qëllim:


• Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të veprojë për zgjidhjen e tyre.
• Të kontribojë në rritjen e aftësive organizuese dhe administruese të grupeve më aktive të studentëve.
• Të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për mbarvajtjen e tyre.
• Të bashkëpunojë me organet drejtuese të Fakultetit me synim përmirësimin e nivelit mësimor e kërkimor – shkencor.
• Të krijojë e përforcojë lidhjet midis studentëve të Fakulteteve dhe studentëve të Fakulteteve të tjera në Shqipëri dhe nëpër botë.
• Tëndërmarë veprime që do të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së studentëve.
• Të krijojë struktura ndihmëse nëzhvillimin e aktiviteteve jashtëshkollore për studentët.
• Të ofrojë shërbime lehtësuese për studentët.
• Të zhvillojë nivelin e kulturor dhe arsimor të studentëve.
• Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme.

Rregullore e Këshillit Studentor

Bunjamin Rexhepi

Senator , Arkitekture

Enea Prillo

Senator,Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti III

Kleridon Dervishi

Senator,Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti III

Reald Meka

Senator,Bachelor Finance Viti I

Indrit Arkaxhiu

Senator, Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti I

Dorjan Muhja

Senator,Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti I

Rea Brahja

Senatore,Bachelor Informatikë Ekonomike Viti I

Edes Koka

Senator,Bachelor Administrim Biznes Viti II

Enea Agolli

Zv.President,Senator Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II

Petrika Doku

Sekretare,Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II

Ajla Kollcaku

Presidente,Senatore Bachelor Informatikë Ekonomike Viti II

Dejvis Nikollaj

Sekretar, Senator, Bachelor Administrim Biznesi Vitit II