Personat e interesuar duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
-Të kenë minimalisht Diplomë Master i Shkencave në  Informatikë ose në fusha të përafërta
-Të kenë eksperiencë në fushën e mësimdhënies në degën e  
IT (pavaresisht nga përvoja e mësimdhënies), kandidatët preferohen të kenë njohuri në Networking and Operating Systems, IT Security (duke përfshirë Security audits, Data Analysis)
-Të ketë aftësi shumë të mira të gjuhës angleze

-Të zotërojë aftësi të mira didaktike në fushën e 
mësimdhënies
-Të jetë interaktiv

-Të ketë nivel të lartë angazhimi
Trajnimi do te zhvillohet në orarin 18:00 deri në 21:30, në ambjentet e bashkëpunëtorit tonë në këtë program KPT, në Tiranë.
Nëse jeni i/e interesuar për t‘ju bashkuar skuadrës sonë të trajnerëve, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj:(CV dhe një leter të shkurtër motivimi) deri në datën 29 qershor 2018, në adresen e-mail: aduka@umt.edu.al