Shenim: Ju informojme se te dhenat tuaja personale mbrohen ne zbatim te Ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar. Perpunimi i tyre do te kryhet sipas parashikimeve ligjore ne fuqi.