Kontakt

 

 

Ku Ndodhemi

Godina Qëndrore:
Rruga "Sotir Kolea" dhe "Budi",Qytet Studenti

Godina 2:
Rruga "Brigada nr VIII-të"-zona e ish bllokut

Godina 3:
Rruga "Sotir Kolea" dhe "Budi",Qytet Studenti
Albania 1000

Kontakte

Cel: 069 60 70 111

Rektori:

aselenica@umt.edu.al
rektori@umt.edu.al

Sekretaria Mësimore:
emedolli@umt.edu.al

Zyra e Këshillimit të Karrierës:
aduka@umt.edu.al

Zyra e Informacionit:
info@umt.edu.al

 

 

 

 

 

 

Shenim: Ju informojme se te dhenat tuaja personale mbrohen ne zbatim te Ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar. Perpunimi i tyre do te kryhet sipas parashikimeve ligjore ne fuqi.