Bursa dhe Tarifa Studimi

Tarifat e studimit pranë SH.P.A.L “UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA” për Vitin Akademik 2017-2018

SH.P.A.L “Universiteti Metropolitan Tirana” aplikon tarifa të unifikuara për secilin fakultet. Programet e studimit janë të akredituara.

Tarifa e Regjistrimit është 500 euro në vit dhe përfshin:

- Kartën e Studentit me të gjitha shërbimet e nevojshme (facilitete brenda dhe jashtë institucionit, taksa shtetërore, dokumenta, vërtetime);

- Sekretaria on-line;

- Biblioteka hard copy.

Studenti nuk ka asnjë tarifë shtesë për provimet e mbartura apo për shërbimet gjatë viteve Akademikë.

Tarifat e Studimit për programet e studimit në Fakultetin e Ekonomisë janë 1500 euro në vit.

Tarifat e Studimit për programet e studimit në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara janë 2000 euro në vit.

Tarifat e Studimit për programet e studimit në Arkitekturë për të pestë profilet janë: 3000 euro në vit.

SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana” ofron disa lloje bursash duke synuar të mbështesë studentët ekselentë, të talentuar, si dhe ata në nevojë sociale.

Duke u drejtuar nga ky parim, Bursat për Vitin Akademik 2017 - 2018 për të gjithë nivelet e studimit janë:

 

 

 Picture1

Për më shumë informacione dhe dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me kategoritë e bursave shkarko:

Programi i Bursave

Apliko Tani