Bursa dhe Tarifa Studimi

Tarifat e studimit për Vitin Akademik 2018-2019

“Universiteti Metropolitan Tirana” aplikon tarifa të unifikuara për të gjitha ciklet e studimit.

Tarifa e Regjistrimit - 500 euro në vit.

Paguhet në momentin e regjistrimit dhe përfshin:

  1. Lap Top
  2. CD me leksionet didaktike
  3. Lista e Koordinatorëve të secilit propgram studimi
  4. Guida e studentit
  5. Sekretaria on-line dhe webmail
  6. Akte të brendshme rregullatore të UMT-së
  7. Karta e studentit

*Studenti nuk ka asnjë tarifë shtesë gjatë vitit akademik.

Tarifat e Studimit:

- Programet e studimit në Fakultetin e Ekonomisë janë 1500 euro/vit.

- Programet e studimit në Fakultetin e Inxhinierisë janë 2000 euro/vit.

- Programet e studimit të Arkitekturës janë 3000 euro/vit.

 Picture1

Për më shumë informacione dhe dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me kategoritë e bursave shkarko:

Programi i Bursave

Apliko Tani