Qendra Kërkimore

Qendër Kërkimore Shkencore e Fakultetit Ekonomisë

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë kryen veprimtari kërkimore të pavarur, dhe veprimtari kërkimore akademike në mbështetje të departamenteve të tjera të Fakultetit. Në kuadrin e projekteve me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar QKSHFE bashkëpunon me njësi të tjera kërkimore zhvilluese brenda dhe jashtë SHPAL “Universiteti Metopolitan Tirana”.

lexo më shumë >>