Transfero Studimet

 

Për të gjithë kandidatët që do të transferojnë studimet në UMT, mund të kryejnë regjistrimin pranë sekretarisë mësimore nga data 10 - 13 Tetor 2018 .

 

Dokumentacioni i nevojshëm për transferimin e studimeve në UMT:

  • 1. Kërkesa drejtuar IAL–së për programin e studimit, në të cilin do të transferojë studimet (ose formulari i aplikimit shtojca 7);
  • 2. Plani i plotë i programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse;
  • 3. Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do te shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur;
  • 4. Kopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërisë përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë dublikatë të dëftesës së pjekurisë të lëshuar nga drejtoria e shkollës se mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale/Zyra Arsimore përkatëse, ose listën e notave të shkollës se mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
  • 5. Fotokopja e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
  • 6. Dy fotografi personale.
  • 7. Fleta e çregjistrimit (dorëzohet në momentin e regjistrimit përfundimtar, pas shpalljes fitues nga IAL-ja ku ka aplikuar).

Për çdo paqartësi na kontaktoni në:

Cel: 0692591493

e-mail: info@umt.edu.al

Hidh hapin tënd!

Apliko tani Kliko Ketu