Bachelor Informatikë Ekonomike

Programi i studimit Informatikë Ekonomike është projektuar për të aftësuar studentët për shfrytëzimin e mundësive që ofron teknologjia e informacionit e aplikuar në funksion të fushës ekonomike. 

Lexo më shumë

Bachelor Administrim Biznesi

Programi i studimit Administrim Biznesi njeh dhe familjarizon studentët me profilin ekonomik, financiar e operativ të biznesit si dhe me instrumentet e nevojshme për formulimin, zbatimin dhe kontrollin e vendim-marrjes.

Lexo më shumë

Bachelor Financë Bankë

Programi i studimit Bachelor në Financë Bankë  është i ndërtuar mbi nevojat e përditshme të tregut të punës në fushat e sistemit bankar, të sigurimeve dhe institucioneve financiare. 

Lexo më Shumë

Programet Master Shkencor

Master i Shkencave Menaxhim Inxhinieri

Qëllimi i programit është të ofrojë studime të thelluara për të gjithë studentët në fushën e Menaxhimit në Inxhinieri, të mundësojë zhvillimin e punës kërkimore në këtë fushë si dhe të përgatisë profesionistë në sektorin e menaxhimit të projekteve inxhinierike.

Lexo më shumë

Master i Shkencave Ekonomik-MBA

Ky program ka për qëllim të ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre në mënyrë progresive për zgjidhjen e problemeve dhe të fitojnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimin e nevojshëm për të operuar në role manaxheriale brenda bizneseve dhe kompanive te konsulencës ose si sipërmarrës.

Lexo më shumë