Sistemi i Integruar 5 Vjeçar Arkitekture - Profili Arkitekt Restaurues

Programi i integruar i nivelit të dytë në Arkitekturë, ka për qëllim t’u sigurojë studentëve njohuri themelore shkencore bashkëkohore në fushën e arkitekturës si dhe t’u mundësojë zotërimin e njohurive të thelluara profesionale në disiplina specifike të lidhura me të. 

Ky program ka si objektiv pajisjen e studentëve me një formim akademik bazë të përqendruar në njohuritë dhe kompetencat kyçe dhe realizohet në një cikël të integruar 5-vjeçar me 300 ECTS, me mesatarisht 60 kredite në vit.

Formon arkitekte në fushat e inxhinierisë, urbanistikës, bio-arkitekturës, projektimit te interierit si dhe atë të restaurimit. 

 

Në përfundim të këtij programi, studenti gëzon karakteristika profesionale të ndryshme si; aftësi të mira në projektim, komunikim, punë në grup dhe njohuri që i korrespondojnë niveleve të kualifikuara të punësimit dhe të profesionalizmit. Më tej studenti ndërton aftësi të mira në vetëmësim dhe vetëvlerësim, në kuader të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Përditësimi i vazhdueshëm i njohurive dhe aftësive kompjuterike në programe si Autocad 2D e 3D, Photoshop, 3D Studio Max, etj., si dhe njohuritë dhe aftësitë profesionale ndërdisiplinore të marra gjatë studimeve, mundësojnë ngritjen dhe zhvillimin e aktivitetit profesional të pavarur si dhe punësimin dhe zhvillimin e aktivitetit projektues e zbatues në; studio projektimi, kompani ndërtimi, agjenci dhe struktura projektimi në nivel vendor, agjenci dhe struktura projektimi ne nivel qendror, studio konsulence, vazhdimin e mëtejshëm të studimeve në fushën akademike, etj.

 

Planet Mësimore

 

Viti I

SemestriEmertimi i LendesKrediteOre Mesimore
Semestri I Fizike I 6 72
Semestri I Bazat e Vizatimit Arkitektonik 6 72
Semestri I Gjeometri Analitike dhe Algjeber 3 36
Semestri I Analize Matematike I 3 36
Semestri I Gjuhe Angleze 3 36
Semestri I Histori dhe Teori e Arkitektures I 6 72
Total Semestri I Total Lende : 6 Total Kredite : 27 Total Ore : 324
Semestri II CAD 6 72
Semestri II histori dhe Teori te Arkitektures II 3 36
Semestri II Projektim Arkitektonik - Studio I 9 108
Semestri II Gjeometri Deskriptive 6 72
Semestri II Matematike II - Analize Matematike II 3 36
Semestri II Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve 6 72
Total Semestri II Total Lende : 6 Total Kredite : 33 Total Ore : 396
Viti I Total Lende : 12 Total Kredite : 60 Total Ore : 720

 

Viti II

 

SemestriEmertimi i LendesKrediteOre Mesimore
Semestri I Fizike Teknike Ambientale 6 72
Semestri I Mekanike dhe Rezistence Materiale 9 108
Semestri I Projektim dhe Rilevim 2D ne Arkitekture 6 72
Semestri I Projektim Arkitektonik Studio II 6 72
Total Semestri I Total Lende : 4 Total Kredite : 27 Total Ore : 324
Semestri II Histori,Teori dhe Elemente te Urbanistikës 3 36
Semestri II Projektim Arkitektonik - Studio III 9 108
Semestri II Arkitekture Teknike I 6 72
Semestri II Analiza e Strukturave 6 72
Semestri II Gjeoteknike 6 72
Semestri II Praktike ne Kantier 3 60
Total Semestri II Total Lende : 6 Total Kredite : 33 Total Ore : 420
Viti II Total Lende : 10 Total Kredite : 60 Total Ore : 744

Viti III

 

SemestriEmertimi i LendesKrediteOre Mesimore
Semestri I Projektim Arkitektonik Studio IV 6 72
Semestri I Projektim Urban Studio I 9 108
Semestri I Konstruksione Ndertimi - Konstruksione Beton Arme 6 72
Semestri I Teknike Kantieri 6 72
Total Semestri I Total Lende : 4 Total Kredite : 27 Total Ore : 324
Semestri II Projektim Arkitektonik Studio V 9 108
Semestri II Projektim Urban Studio II 9 108
Semestri II Arkitekture Interieri 6 72
Semestri II Legjislacion dhe Vleresim 6 72
Semestri II Praktike ne Kantier 3 60
Total Semestri II Total Lende : 6 Total Kredite : 33 Total Ore : 420
Viti III Total Lende : 10 Total Kredite : 60 Total Ore : 744

Viti IV

 

SemestriEmertimi i LendesKrediteOre Mesimore
Semestri I Restaurim Arkitektoni dhe Konstruktiv 9 90
Semestri I Teori mbi Restaurimin dhe Konservimin 6 60
Semestri I Autodesk 3ds Max 6 60
Semestri I Projektim Arkitektonik Studio IV 6 60
Total Semestri I Total Lende : 4 Total Kredite : 27 Total Ore : 270
Semestri II Projektim Konstruktiv 6 60
Semestri II Sociologji Urbane 6 60
Semestri II Rrjete Inxhinierike 6 60
Semestri II Projektim Arkitektonik Studio VII 9 90
Semestri II Praktike (Kantier ose Studio Projektimi) 6 120
Total Semestri II Total Lende : 6 Total Kredite : 33 Total Ore : 390
Viti IV Total Lende : 10 Total Kredite : 60 Total Ore : 660

Viti V

 

SemestriEmertimi i LendesKrediteOre Mesimore
Semestri I Konstruksione Ndertimi - Themele,Murature,Celik 9 90
Semestri I Intership Profesional - Organizim i Aktivititetit te Pavarur 3 30
Semestri I Vleresimi Ekonomik i Projektit / Vleresimi i Pasurive te Paluajtshme 3 30
Semestri I Restaurim dhe Rekuperim Funksional dhe Konstruktiv 6 60
Semestri I Restaurim i Trashgimise Kulturore 6 60
Total Semestri I Total Lende : 5 Total Kredite : 27 Total Ore : 270
Semestri II Projektim Arkitektonik Studio IX (Pergatitje per teze diplome) 12 180
Semestri II Teze Diplome 18 360
Total Semestri II Total Lende : 2 Total Kredite : 30 Total Ore : 210
Viti V Total Lende : 7 Total Kredite : 60 Total Ore : 510
Master i Shkencave -Profili Arkitekt Restaurues Total Lende : 49 Total Kredite : 300 Total Ore : 3378

Apliko tani Kliko Ketu