Kursi i Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e Paluajtshme
 
Kursi i Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e Paluajtshme (KVIPP) është i njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës. Ky kurs synon të formojë profesionalisht studentët duke i aftësuar në vlerësimin shkencor dhe praktik të pasurive të paluajtshme. Gjithashtu, në përfundim të këtij kursi ata do të jenë në gjendje të zhvillojnë edhe ... Read more