Kursi i Auditimit të Energjisë

 
Kursi i Auditimit të Energjisë ofron mundësinë për inxhinierët dhe arkitektët për t’u pajisur me një certifikatë për auditimin dhe matjen e Performancës së Energjisë në ndërtesa, transport ose industri, duke marrë titullin “Auditues energjie”.

Kursi jep bazat metodologjike për kryerjen e auditimeve përkatëse bazuar në legjislacion dhe standardet bashkëkohore për performancën e energjisë së ndërtesave. Read more